Atgriezties
Komandas saliedēšanās pasākumi

ICAO angļu valodas prasmju pārbaude

ICAO Angļu Valodas Prasmju pārbaude

Kopš 2008. gada 5. marta ICAO nosaka, ka noteiktiem lidojumu apkalpes licenču turētājiem būtu jāparāda pieņemams radiotelefonijā izmantoto valodu, tostarp angļu valodas, zināšanu līmenis (personāla licencēšanas dokumentu 1. pielikums). Valodas prasmes līmenis tiek noteikts, novērtējot kandidāta spēju sazināties, izmantojot gan standarta frazeoloģismus, gan vienkāršu valodu. Abi ir būtiski drošiem radiotelefonijas sakariem. Vienkāršas valodas prasmju demonstrēšana ir īpaši svarīga, jo daudzās situācijās, kas rodas aeronavigācijas sakaru jomā, nevar tikt galā, izmantojot tikai standarta frazeoloģismus.

Pārbaudes laikā kandidāta valodu prasmes tiek vērtētas pēc ICAO vērtējuma skalas kritērijiem. ICAO vērtējuma skala nosaka sešus valodas prasmju līmeņus, sākot no 1. līmeņa, kas pazīstams arī kā pirmsskolas līmenis, līdz 6. līmenim jeb ekspertam. Katru līmeni nosaka sniegums katrā no šīm sešām jomām: izruna, vārdu krājums, struktūra, raitums, izpratne un mijiedarbība. 4. līmenis (ekspluatācijas) ir minimālais pieļaujamais līmenis, lai iegūtu un izmantotu lielāko daļu licenču tiesības (vienīgie izņēmumi ir planieri un gaisa baloni).

Ilgums

Pārbaudes ilgums ir aptuveni 1 stunda, ieskaitot 10 minūšu instruktāžu. Pārbaude sastāv no divām daļām. Pirmo daļu sauc par tiešo daļu, kas sastāv no 18 jautājumiem, kas ir pielāgoti kandidāta pieredzei aviācijā. Pirmā daļa ilgs 25 līdz 30 minūtes. Otrā daļa ir intervija, kas veidos pēdējās 15 minūtes. Eksaminētājs uzdos kandidātam dažādus jautājumus, no kuriem daži var nebūt saistīti ar darbu vai aviāciju. Sarunas ietvaros kandidāts var arī uzdot jautājumus eksaminētājam. Intervijas mērķis ir pārbaudīt tiešajā daļā demonstrēto lingvistisko sniegumu.

Saņemtais sertifikāts ir ICAO angļu valodas prasmes saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 1178/2011 1. pielikumu, EASA FCL.055 un ICAO Doc 9835.

Priekšnoteikumi

Testa kārtošanai nav priekšnoteikumu. Pārbaudījumu var kārtot students-pilots, kuram vēl nav licences.

Studentu daudzums

Vienlaicīgi var pārbaudīt tikai vienu kandidātu.

Tiešsaistē vai klātienē

Tests var noritēt gan tiešsaistē, gan klātienē.